Dieta-System poradnia dietetyczna

Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki dostępu oraz korzystania ze strony internetowej pod adresem www.dieta-system.pl, zwany będzie dalej: „Regulamin”.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres e-mail: dieta-system.pl

II. DEFINICJE

 1. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.dieta-system.pl sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów, dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
 2. SPRZEDAWCA – administratorem sklepu jest firma . Poradnia Dietetyczna Dieta System, Joanna Zimna, ul Mazurska 3, 62-300 Września. NIP 7891612457 REGON 302127534) kontakt: dieta-system@wp.pl
 3. KLIENT (KUPUJĄCY) – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w przypadku Kupujących administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dodatkowo drugim administratorem danych osobowych jest Kontrahent.
 5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej sklepu pod adresem www.dieta-system.pl
 6. PRODUKTY, TAKIE JAK:
  a. Konsultacja online – rozmowa telefoniczna lub rozmowa video realizowana przez sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak aplikacja Messenger, WhatsApp, Google Meets, w terminie ustalonym przez sprzedawcę oraz kupującego. Czas trwania konsultacji jest z góry określony w opisie danej konsultacji w sklepie.
  b. Kompleksowa opieka dietetyczna – usługa polegająca na opracowaniu spersonalizowanej diety oraz konsultacji/konsultacjach online, którą Klient może wykupić w planie 1, 2 lub 3 miesięcznym. Czas trwania, termin i zakres Kompleksowej opieki dietetycznej jest z góry określony przed zakupem w Sklepie.
  c. Jadłospis – plik do pobrania w formacie PDF, uprzednio przygotowany na podstawie formularza żywieniowo-zdrowotnego wysłanego na mail’a Klienta. Produkt jest udostępniany klientowi po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy na stronie internetowej pod adresem: www.dieta-system.pl, kupujący uzyskuje dostęp na czas nieograniczony. Warunki dostarczenia produktu są ustalane indywidualnie.
  d. E-Book – pliki elektroniczny zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym. Zapisany w formacie PDF.
  e. Program „Dieta System” – usługa miesięcznej współpracy dietetycznej. Czas trwania, termin i zakres Programu Dieta System jest z góry określony przed zakupem w Sklepie.
 7. FORMULARZ KONTAKTOWY – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do właściciela strony internetowej;
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na złożenie zamówienia dotyczącego otrzymywania na podany adres e-mail lub numer telefonu bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela, dotyczących strony internetowej;
 9. PRAWO WŁAŚCIWE – Do celów realizacji ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie;
 10. STRONA INTERNETOWA – narzędzie, o nazwie: https://dieta-system.pl/, służące do świadczenia usług elektronicznych;
 11. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 12. WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
 13. WŁAŚCICIEL – Podmioty udostępniające niniejszą stronę internetową, mianowicie: Pani Joanna Zimna.
 14. WYSZUKIWARKA – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

III. ZAKRES WARUNKÓW

 1. Właścicielki zapewniają dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
 2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na ogólne warunki.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że: a. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych; b. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
 4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
  a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  c. do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
  d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
  e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
  f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać użytkownikowi.

V. PŁATNOŚCI

Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną usługę z góry. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto Sklep przewiduje następujące formy płatności: System płatności online Przelewy24 System płatności online Paypal Przelew poprzez kartę płatniczą

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Dostarczenie Produktów odbywa się poprzez Internet. Realizacja Usługi rozpocznie się po otrzymaniu przez Poradnie Dietetyczną Dieta System pełnej płatności.  VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nie dotyczy to produktów cyfrowych tj. e-booki.  W celu odstąpienia od Umowy Konsument na prawach Konsumenta składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może poinformować Poradnę Dietetyczną dieta System o odstąpieniu od umowy przy pomocy poczty elektronicznej na adres: dieta-system@wp.pl

VIII. COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeby Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Właściciela.
 5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala naam identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
  d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
  e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
  f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników

IX. PLUGIN FACEBOOKA

 1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
 3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
 4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową, będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
 5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące przeglądania strony internetowej, dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

X. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Właściciel może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np. Twitter, Instagram, Google+ albo LinkedIn). 
 2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkach służących do udostępniania informacji na danej platformie.
 3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej w ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.
 4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Właściciela na serwerze danego portalu społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP
 5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Właściciel nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.
 6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony, Właściciel posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profili Właściciela oraz które, z publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom, Właściciel może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. Wobec tego, administratorzy zobowiązani są do poinformowania Użytkowników o wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności, przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XI. LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

XII. NEWSLETTER

 1. Istnieje możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w celu otrzymywania od Właściciela informacji handlowych oraz marketingowych, drogą mailową.
 2. Poprzez newsletter, wysłany drogą e-mailową, Właściciel informuje Użytkownika o najnowszych ofertach np. nowościach, promocjach czy wyprzedażach.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link zawarty em W w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na dieta-system@wp.pl XIII. FORMULARZ KONTAKTOWY
 4. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę do Właściciela.
 5. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

XIV. WYSZUKIWARKA

Użytkownik może wyszukiwać na stronie internetowej szukanych informacji, wpisując w wyszukiwarce, umieszczonej na stronie internetowej, hasło, którego szuka. Opcja ta umożliwia Użytkownikowi szybszy filtr informacji, niż zapoznawanie się z treścią całej strony internetowej, w poszukiwaniu tego, po co Użytkownik pojawił się na stronie internetowej. XV. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: „Znakami”), stanowią znaki towarowe Właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, V marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

XVI. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

XVII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 9. Właściciel strony zastrzega sobie prawo 10 dni roboczych na wysłanie zakupionych przez Użytkownika produktów (np. indywidualnego jadłospisu, zaleceń żywieniowych)
 10. Informacje, które są zawarte na stronie internetowej www.dieta-system.pl, mogą w każdej chwili ulec zmianie.
 11. Produkty będące przedmiotem sprzedaży na stronie dieta-system.pl są produktami elektronicznymi i nie podlegają zwrotu.
 12. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XVIII. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.

XIX. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

 1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych warunków strony internetowej.

XX. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie w rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub stałego pobytu wion Właścicielek.
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych warunków strony internetowej.

XXI. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub stałego pobytu Właściciela.

XXII. PODSTAWA PRAWNA

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy:
  a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);
  b. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
  c. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);
  d. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);
  Aktywuj system w oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.